E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Građevinska inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2019.

Godišnji izveštaj o radu građevinske inspekcije za 2019. godinu

Saglasnost za 2019. godinu

Plan rada Građevinske inspekcije za 2019. godinu

Godina 2018.

Godina 2017.

Godina 2016.

Izveštaj rada građevinske inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 14
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 37
Broj predmeta prenetih u 2017.god 10
Broj podnetih krivičnih prijava 0
Broj popisanih bespravno izgradjenih objekata 705

Inspektor
Kamberović Nermin dipl. inž. građ.

*  *  *

Zakonom o planiranju i izgradnji, Član 171, stav 2 propisano je da organ nadležan za poslove građevinske inspekcije, sačinjava Program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo rušenje. Program uklanjanja objekata je akt koji sadrži: plan uklanjanja objekata, operativni plan i predračunske troškove.

Plan uklanjanja objekata je dio Programa koji sadrži popis objekata čije uklanjanje je planirano. Plan sadrzi sljedece podatke: redni broj, broj rješenja koje se izvršava, datum pokretanja upravnog postupka, podatke o izvršeniku, adresu na kojoj se objekat nalazi, katastarsku parcelu i katastarsku opštinu u kojoj se objekat nalazi i kratak opis objekta.

U skladu sa pomenutim, plan za uklanjanje objekata možete pogledati ispod:

PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC OKTOBAR 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC SEPTEMBAR 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC AVGUST 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC JUL 2016.

error: :)