E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Informacije od javnog značaja

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštinskoj upravi opštine Sjenica je Marija Stojanova, dipl. prav, načelnica Odelјenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Tel. 020/744-288
Mob. 064-809-6766
E-mail: marijastojanova84@yahoo.com

Zahtev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – srp.
Zahtjev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – bos.
Zalba kada se nije postupilo u celosti po zahtevu trazioca – srp.
Zalba kada se nije postupilo u cjelosti po zahtjevu trazioca – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtjev – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtev – srp.