E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

konkurs-pdr-I

OPŠTINA SJENICA

U skladu sa članom 40. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 58/2012)

raspisuje

OTVORENI, IDEJNI, MEĐUNARODNI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE CENTRALNOG PODRUČJA U SJENICI

1. Raspisivač i sprovodilac konkursa:

Raspisivač: Opština Sjenica
Organizator: Udruženje urbanista Srbije
Suorganizator: Udruženje arhitekata Srbije

2.  Cilj konkursa:

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja.

Raspisivanju urbanističko-arhitektonskog konkursa se pristupilo u cilju preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala centralnog područja Sjenice, kao i izbora namena i sadržaja koji bi obogatili ponudu centra grada i šireg gradskog jezgra.

Cilj konkursa je da se dobiju raznovrsna idejna rešenja kojima treba da se definišu prostorna organizacija i uređenje i to pre svega:

 • uređenje i preoblikovanje obale reke Grabovice u delu koji se nalazi u obuhvatu konkursa (predlog parternog uređenja sa predlogom namena i planiranih sadržaja, saobraćajem i nivelacijom);
 • programska i modelska analiza blokova u obuhvatu  konkursa (distribucija sadržaja, mogućnost rasta i pozicioniranja fizičke ..);
 • raspored zelenila i zelenih površina, i hortikulturnog uređenja prostora;
 • idejnog arhitektonskog rešenje objekta „Doma kulture“ – multifunkcionalnog objekta sa kulturnim i komercijalnim sadržajima uz ulicu Milorada Jovanovića sa predlogom podzemne garaže
 • uređenje i preoblikovanje spomen-parka i spomen-česme u obuhvatu konkursa sa akcentom na njegovo povezivanje sa centralnim delom grada (Korzo i reka Grabovica).
 • idejno arhitektonsko rešenje jednog od novo-planiranih znamenitih objekata, po izboru i mišljenju autora;
 • uređenje partera, urbani mobilijar i ostali dekorativni elementi;

3.  Tip konkursa

Konkurs je međunarodni.
Prema vrsti: konkurs je otvoreni, javni.
Prema zadatku: idejni, urbanističko-arhitektonski.
Prema načinu i predaji rada: anoniman.

4.  Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja centralnog područja Sjenice.

Kroz konkursno rešenje potrebno je ispitati mogućnosti uređenja i preoblikovanja centralnog područja Sjenice i to u delu duž korita reke Grabovice, zatim u delu spomen-parka / spomen-česme i po blokovima koji ulaze u obuhvat konkursa. U skladu sa tim potrebno je prikazati mogućnosti modelskog i programskog oblikovanja blokova i urbane strukture u obuhvatu konkursa (fizička struktura, sadržaji, saobraćajno rešenje, parterno uređenje…), zatim idejno rešenje uređenja priobalja reke Grabovice (preispitivanje mogućnosti formiranja šetališta duž priobalja, mogućnost distribucije različitih sadržaja (komercijalnih, uslužnih, sportsko- rekreativnih…), predlog parternog rešenja i uređenja urbanog mobilijara…), kao i mogućnosti uređenja spomen-parka sa spomen-česmom (mogućnost povezivanja  ovog dela sa centralnim Korzom.

Konkurs takođe treba da sadrži idejno arhitektonsko rešenje multifunkcionalnog objekta (pozicioniranog uz Ulicu Milorada Jovanovića) sa kulturnim i komercijalnim sadržajima i podzemnom garažom, ili idejno arhitektonsko rešenje jednog od novo-planiranih znamenitih objekata, po izboru i mišljenju autora. Na ovom mestu je započeta izgradnja Doma kulture, ali su radovi obustavljeni, pa se predloženo rešenje može nadovezati na postojeći, delom izvedeni objekat ili se može dati potpuno novo idejno rešenje.

Konkursom se bira programsko, urbanističko, kompoziciono i pejzažno rešenje predmetne lokacije i idejno arhitektonsko rešenje za prethodno navedeni objekat, i izabrani objekat po izboru autora, kao i parterno, odnosno pejzažno uređenje anketnih delova konkursa.

5.  Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu sa samo jednim radom. Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa.

6.  Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

 • da konkursni rad mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa;
 • da konkursni rad mora da bude izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i da sadrži sve delove određene ovim raspisom

7.  Sastav žirija

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 1. Hazbo Mujović, inž. maš – predsednik žirija;
 2. Edis Muminović, inž. el – zamenik predsednika žirija;
 3. Jasminka Rožajac, dipl. inž. arh – predstavnik raspisivača;
 4. Mr Džemila Beganović,   inž. arh – predstavnik Državnog Univerziteta u Novom Pazaru;
 5. Jasna Lović, inž. arh – predstavnik Udruženja urbanista Srbije;
 6. Aleksandar Milanović, inž. arh – predstavnik Udruženja urbanista Srbije;
 7. Ivan Rašković, dipl. inž. arh – predstavnik Udruženja arhitekata Srbije;

Zamenici članova žirija:

 1. Esad Muminović, inž. arh
 2. dr Miodrag Ralević, dipl. inž. arh

Izvestioci:

 1. Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog
 2. Tatjana Simonović, dipl.inž.arh

8.  Sadržaj konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sadrži:

 • raspis konkursa;
 • program konkursa u digitalnom formatu;
 • geodetska podloga centralnog područja i neposrednog okruženja u digitalnom formatu;
 • fotodokumentacija u digitalnom formatu;

Program konkursa između ostalog obuhvata i: opšte uslove konkursa, povod za izradu konkursa, opis lokacije, zadatak i ciljeve konkursa, planske i programske preporuke i uslove, genezu i razvoj centralnog dela obuhvata konkursa, plansku dokumentaciju koja se odnosi na obuhvat konkursa i šire okruženje, kao i fotodokumentaciju.

9.  Uslovi, iznos naknade, način i adresa preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Udruženja urbanista Srbije- Ulica kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd, kao i prostorijama Stručne službe Opštine Sjenica- Ulica kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica, ili putem prijave na mejl: urbanist@eunet.rs i pdr@sjenica.rs uz priložen dokaz o uplati naknade od 2000,00 RSD na tekući račun Udruženja urbanista Srbije – 205-25985-24, ili tekući račun Opštine Sjenica- 840-745151843-03, model- 97, poziv na broj- 19091, za preuzimanje konkursne dokumentacije.

Kontakt osoba ispred Opštine Sjenica:

Edis Muminović, dipl. inž. el
kontakt telefon: 020/ 744-287, 064/8096-783
e-mail: edis.muminovic@sjenica.rs

Kontakt osoba ispred UUS-a:

Svetlana Jakovljević, dipl. inž. arh
kontakt telefon: 011/ 3347-418 , 063/8105-864
e-mail: urbanist@eunet.rs

10.  Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja konkursa je – 8. april 2016. godine;

Konkurs počinje da teče od – 8. april 2016. godine;

Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od – 8. april 2016. godine;

Postavljanje pitanja i dostavljanje odgovora je do – 25. april 2016. godine;

Predaja konkursnih radova je – 15. jun 2016. godine;

Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je – 17. jun 2016. godine; Završetak rada žirija je – 20. jun 2016. godine;

Otvaranje izložbe konkursnih radova je – tokom jula meseca;

11.  Sadržaj konkursnog rada

Konkursni rad predstavlja skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik konkursa predaje na vrednovanje i izbor žiriju. Učesnik konkursa, pojedinac ili grupa, može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i sastoji se od sledećih priloga u analognom i digitalnom obliku:

 1. programsko-plansko rešenje organizacije prostora – saobaćajno rešenje, distribucija sadržaja sa planiranim kapacitetima i urbanističkim pokazateljima područja neposrednog konteksta (R – 1:2500);
 2. kompoziciono rešenje fizičke strukture sa profilacijom uličnih tokova, uređenjem otvorenih prostora sa elementima nivelacije, regulacije i oblikovanja prostora užeg područja (R – 1:1000);
 3. predlog arhitektonsko-urbanističkog rešenja centralnog područja sa uređenjem partera, potrebnim presecima (najmanje dva preseka) i izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:500);
 4. idejno rešenje izabranog segmenta područja sa potrebnim  osnovama  i izgledima objekata (R – 1:250);
 5. trodimenzionalna predstava predloženog rešenja centralnog područja u celini i/ili u segmentima; kompjuterska prezentacija trodimenzionalnih prikaza i/ili radna maketa;
 6. prikaz toka ostvarenja ponuđenog rešenja (prostornog, ekonomskog, tehnološkog, ) od postojećeg do planiranog stanja u obliku koji odgovara učesnicima (likovno, dijagramski, opisno, šematski, itd.);
 7. tekstualni prilog sa tabelarnim prikazom ostvarenih kapaciteta i pokazatelja po segmentima (blokovima) centralnog područja (u 12 primeraka);
 8. procena potrebnih ulaganja za realizaciju predloženog rešenja;
 9. prilog po izboru

12.  Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru učesnika, a na formatu 70/100cm.

Svi prilozi treba da budu numerisani u donjem desnom uglu i označeni šifrom od šest karaktera u gornjem desnom uglu.

Tekstualno obrazloženje prirediti kao zaseban prilog u 12 (dvanaest) primeraka. Jedan primerak teksta priložiti uz elaborat.

Uz rad  se predaju dve zapečaćene koverte sa šifrom: jedna koverta sa oznakom

„AUTOR“ (u kojoj se pored spiska autora navodi i predstavnik autorskog tima) i druga sa oznakom „Adresa za povratak rada“.

13.   Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova

Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:

 • odgovor na temu konkursa;
 • koncept rešenja;
 • program i struktura rešenja;
 • aktuelnost rešenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu
 • odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturno-tradicionalnog nasleđa;
 • finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja;
 • održivost i mogućnost fazne realizacije;

14.  Vrsta i visina nagrada, otkupa i obeštećenja, koje raspisivač dodeljuje

Ukoliko  do  utvrđenog  roka  pristigne  najmanje  8  (osam)  radova  koji  odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i otkupi i to na sledeći način:

 1. nagrada – 4000 €
 2. nagrada – 1500 €
 3. nagrada – 1000 €

Fond za otkup radova iznosi 1500 € i predviđena je dodela dva/tri otkupa. Otkup radova, može se, ali ne mora, realizovati, u zavisnosti od kvaliteta prispelih radova.

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma. Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade i otkupe.

15.  Način realizacije prvoplasiranog rada

Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji ih može koristiti u celosti ili u delovima.

Autori nagrađenih radova će biti uključeni u dalju razradu Plana detaljne regulacije, u svojstvu člana stručnog tima i konsultanta.

16.  Uslovi zaštite autorskih prava

Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije rada nakon završenog konkursa. Autorska prava se štite u skladu sa propisima Republike Srbije.

17.  Jezik konkursa

Raspisivač raspisuje i sprovodi konkurs na srpskom i engleskom jeziku.

* * *

Opšte uslove konkursa možete preuzeti < OVDE >
General conditions for project design can be downloaded < HERE >

* * *

Kontakt formular

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet poruke (obavezno)

Vaša poruka (obavezno)

* * *

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Sjenica

Adresa: Kralja Petra I br. 1
Kancelarija broj 17 (prizemlje)

Tel: 381(0) 20 744 287
Fax: 381(0) 20 741 288
e-mail: pdr@sjenica.rs