E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Novi zakon o upravnom postupku: Obaveštenje građanima opštine Sjenica

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), koji će se primenjivati od 1. juna 2017. godine. Za početak primene tri člana Zakona, članova 9., 103. i 207. predviđen je drugi rok, navedena tri člana se počinju primenjivati od 8. juna 2016. godine.

Zašto je početak primene navedenih članova važan za građane Republike Srbije?

Važan je zbog činjenice da od 8. juna ove godine stranke u upravnom postupku više nisu obavezne da uz zahteve za ostvarivanje pojedinog prava predviđnog propisima prilažu dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, već je to obaveza organa koji vodi postupak. Organ od stranke može da traži samo one podatke koji potvrđuju njeni identifikaciju i dokumente o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija. Važno je napomenuti da je u postupcima koji se pokreću po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Opštinska uprava opštine Sjenica je preduzela potrebne aktivnosti za primenu gore navedenih propisa. Zahtevi koje su stranke dužne da popune u postupku ostvarivanja svojih prava prilagođeni su obavezi organa da pribavljaju podatke iz službenih evidencija, ali potrebno je da građani znaju da su i dalje obavezni da prilože dokaze za činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija. Na svakom zahtevu biće navedeno koja su to dokumenta, a i zaposleni u Opštinskoj upravi su dužni da usmeno upozore stranku na tu obavezu, ako je to potrebno u konkretnom slučaju.

Primena propisa novog Zakona o opštem upravnom postupku u velikoj meri će olakšati građanima ostvarivanje njihovih prava, uz značajnu uštedu i vremena i novca u upravnom postupku. Zaposleni u Opštinskoj upravi Sjenica, kao i u drugim subjektima čiji je osnivač Opština spremni su za primenu Zakona, kako bi  građani naše opštine i druga lica u najkraćem mogućem roku ostvarili svoja prava.

 OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SJENICA