E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

INFORMATOR O RADU ORGANA OPŠTINE

Informator o radu opštine Sjenica (u dalјem tekstu: Informator) objavlјen je i izrađen saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavlјivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10).

Informator je prvi put objavlјen 30. januara 2006. godine u štampanom obliku, u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“, br. 1/2006.

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilј objavlјivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje opština Sjenica u okviru delokruga svog rada.

Informator je jedinstven dokument koji ima sadržinski identične verzije na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

Informator se objavlјuje u elektronskoj verziji putem objavlјivanja na internet prezentaciji opštine Sjenica http://www.sjenica.rs i može se naći na posebnom baneru na početnoj stranici prezentacije (link: Informator o radu organa opštine Sjenica za 2016.).

Adresa elektronske pošte za prijem elektronskih podnesaka organizacione jedinice na koju se odnosi Informator (Odelјenja za informativne, skupštinske i normativne poslove) je: normativa@sjenica.rs.

Odgovorno lice za objavlјivanje Informatora o radu opštine Sjenica je Samiha Papić, dipl. prav, radnica Opštinske uprave opštine Sjenica, a lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u opštini Sjenica je Marija Stojanova, dipl. prav, radnica Opštinske uprave opštine Sjenica i načelnica Odelјenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Adresa i kontakt podaci:
Samiha Papić
Opština Sjenica
Ul. Kralјa Petra I, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 8096 830
E-mail: samihapapic@gmail.com
Adresa i kontakt podaci:
Marija Stojanova
Opština Sjenica
Ul. Kralјa Petra I, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 8096 766
E-mail: marijastojanova84@yahoo.com

Opština Sjenica će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator, snimiti mu Informator na odgovarajući medij (npr. USB priklјučak), odnosno snimiti mu Informator na medij opštine Sjenica (npr. kompakt disk) ili mu odštampati primerak Informatora, uz naknadu nužnih troškova, i to na jeziku i pismu koje zainteresovano lice odabere.

Uvid u Informator, snimanje ili dobijanje štampane verzije Informatora, može se obaviti u kancelariji br. 30 zgrade Opštine Sjenica, ul. Kralјa Petra Prvog br. 1.

Informator se u elektronskom obliku može preuzeti sa veb adrese Informatora (link: http://www.sjenica.rs/dokumenti/informator.pdf).

PREUZMITE:

Korišćenje podataka iz Informatora je slobodno, a pri kopiranju delova teksta iz informatora u dokument koji se objavlјuje ili predstavlјa drugim licima kao svoj, navodi se izvor informacije.