E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Načelnik opštinske uprave

Opštinska uprave opštine Sjenice organizovana je na principu jedinstvenog upravnog organa u okviru koje su obrazovane unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova i Kabinet predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinica.

Osnovna unutrašnja organizaciona jedinica je odeljenjea a unutar osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica mogu se obrazovati uže organizacione jedinice: odseci.

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice su: 1. Odeljenje za privredu i razvoj; 2. Odeljenje za budžet i finansije; 3. Odeljenje za lokalnu poresku administraciju 4. Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine; 5. Odeljenje za komunalno – stambene poslove 6. Odeljenje za društvene delatnosti 7. Odeljenje za inspekcijske poslove 8. Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove. U Opštinskoj upravi se kao posebna organizaciona jedinica obrazuje Kabinet predsednika opštine.

Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Opštinske uprave  a odeljenjem kao unutrašnjom organizacionom jedinicom rukovode rukovodioci odeljenja.

Opštinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

2) izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;

3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;

5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;

6) obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća.

Na mestu načelnika Opštinske uprave postavljen je Adnan Ciljević diplomirani pravnik iz Sjenice