E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priklučenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

TAKSE I NAKNADE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI

LOKACIJSKI USLOVI
Izdati lokacijski uslovi
– Doneti zaključci
– Izmena lokacijskih uslova

GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Izdate građevinske dozvole
– Doneti zaključci
– Izmene rešenja

REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJU RADOVA (čl. 145. ZPI)
– Doneta rešenja
– Doneti zaključci

PRIJAVA RADOVA
Potvrde

UPOTREBNE DOZVOLE
– Rešenja o upotrebnoj dozvoli
– Doneti zaključci

PRIVREMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBAVEZA PRIJAVE ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA I ZAVRŠETKA OBJEKTA U KONSTRUKTIVNOM SMISLU

Zahtevi za objedinjenu proceduru:

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
Zahtev za izmenu lokacijskih uslova
Zahtev za saglasnost na tehničku dokumentaciju
Zahtev za građevinsku dozvolu
Zahtev za rešenje po čl. 145. ZPI
Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli
Zahtev za prijavu radova
Prijava zavrsetka izrade temelja
Zahtev za privremenu građevinsku dozvolu
Zahtev za upotrebnu dozvolu