E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Lica ovlašćena za rješavanje u upravnim stvarima

SLUŽBENA LICA OVLAŠĆENA ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Muhedin Fijuljanin šef odseka odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

Marija Petaković, rukovodilac  Odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

Osman Karišik, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine

Ulfeta Kurtović, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti

Edis Muminović, rukovodilac Odeljenja za privredu i razvoj

Ljubiša Kaličanin, rukovodilac Odeljenja za poresku lokalnu administraciju

Azra Kurtanović, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove

Smajo Skalonjić, rukovodilac Odeljenja za komunalno stambene poslove

Inspektori: Enes Hodžić komunalni inspektor,

Sanjin Džihić građevinski inspektor

Minela Kalender, turistiučki inspektor

SLUŽBENA LICA ZADUŽENA ZA PREDUZIMANJE RADNJI U POSTUPKU PRE DONOŠENJA REŠENJA

Matičari:  Ermedin Kolašinac, Marija Kaličanin, Meaz Zenović,  Aleksandar Kiković, Rahman Hasić i Refika Metović

Ljiljana Sredojević poverenik za izbeglice

Nermina Karišik, poslovi radni odnosi zaposlenih i građanska stanja

Samir Ćućović, poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak

Aida Ugljanjin, poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Nusret Kadušić, inspektor terenske kontrole

Božidar Kanjevac poreski izvršitelj

Šućro Džeko inspektor terenske kontrole

Adelina Avdić, urbanista

Jasminka Rožajac, šef odseka za sprovođenje objedinjene procedure

Denisa Kurtović, objedinjena procedura upravno – pravni poslovi i poslovi ozakonjena objekata.

Read Hamidović, poslovi vodoprivrede,

Alen Burović, poslovi tehničkog regulisanja i bezbednosti saobraćaja

Hadija Rastić, poslovi procene uticaja projekata na životnu sredinu i praćenja stanja i zaštita unapređenja životne sredine

Anes Hadžifejzović, upravno-pravni poslovi u Odeljenje  za komunalne i  stambene poslove

Nikola Karličić poreski izvršitelj

Binasa Bećković, poreski izvršitelj

Amor Tahirović, Refika Metović., Lidija Graca i Fatma Hajradinović( lica ovlašćenja za vođenje Jednistvenog biračkog spiska i Posebanog biračkog spisaka).