Oglasi i pozivi

[17.05.2024.] JAVNI UVID
Plana detaljne regulacije za arhitektonsku razradu lokacije van građevinskog područja i izgradnјu građevinskog kompleksa na teritoriji K. O. Šare

*  *  *

[17.05.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekata turisičke namene na K.P. 135 i 136 K.O. Sjenica

 

*  *  *

[22.03.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje K.P. 146/2, K.O. Šare, Opština Sjenica i za izgradnju vikend objekata sa 6 apartmana

*  *  *

[26.02.2024.] JAVNI UVID
Plana detaljne regulacije za igradnju solarne elektrane “Beni-komerc doo”, na K.P. 2415, 2369, 2365, 2364, 2361, 2362, 2363, 2359, 2391, 2371, 2372, 2373, 2374, 2381 kao i na dijelovima k.p. 2380 i 2414, kat. opštine Stup, Opština Sjenica

*  *  *

 

[19.02.2024.] KONKURS
Za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju crvke i verske zajednice u opštini Sjenica za 2024. godinu

*  *  *

[14.02.2024.] JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2024. godinu

*  *  *

[28.12.2023.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

*  *  *

 

[07.12.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje K.P. 1601 K.O. Mašoviće za izgradnju turističog kompleksa “Etno selo Gonje”

*  *  *

[05.12.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje i parcelaciju K.P.96/4 K.O. Ugao i za izgradnju poslovnog objekta-samouslužne autoperionice u selu Karajukića Bunari

*  *  *

[05.10.2023.] JAVNI UVID
Nacrt četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

*  *  *

[23.08.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekata turističke namene na K.P. 1168 i 1198 K.O. Mašoviće

*  *  *

[15.08.2023.] OGLAS
Za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u opštini Sjenica

[10.08.2023.] RANI JAVNI UVID
Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Beni-Komerc d.o.o.“, na K.P. 2415, 2369, 2365, 2364, 2361, 2362, 2363, 2359, 2391, 2371, 2372, 2373, 2374, 2381 kao na dijelovima K.P. 2380 i 2414, kat.opštine Stup, opština Sjenica

*  *  *

[07.08.2023.] JAVNI POZIV
Fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

*  *  *

[04.08.2023.] RANI JAVNI UVID
Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mjesta Sjenica

*  *  *

[24.07.2023.] JAVNI POZIV
Za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica za 2024 godinu

*  *  *

[24.07.2023.] JAVNI POZIV
Za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica za 2023. godinu

*  *  *

[18.07.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju osnovne škole i uređenje na K.P. 1198 K.O. Cetanoviće

*  *  *

[20.06.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turističke namene na K.P. 4294/1 К.O. Ursule

*  *  *

[20.06.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turističke namene na K.P. 21/1 К.O. Dragojloviće

*  *  *

[13.06.2023.] OGLAS
Za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u opštini Sjenica

[22.05.2023.] RANI JAVNI UVID
Plan detaljne regulacije državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+975 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166)

*  *  *

[15.05.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turisticke namene na K.P. 1148, K.O. Gornje Lopiže

*  *  *

[09.05.2023.] RANI JAVNI UVID
Plan detaljne regulacije za k.p. br 877 KO Gornje Lopiže na teritoriji Opštine Sjenica

*  *  *

[13.03.2023.] JAVNI POZIV
Za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sjenica za 2023. godinu

*  *  *

[13.03.2023.] JAVNI POZIV
Za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina na teritoriji opštine Sjenica za 2023. godinu

*  *  *

[06.03.2023.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje, rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja u Sjenici na k.p. br. 366 K.O. Sjenica

*  *  *

[02.03.2023.] OGLAS
Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštini Sjenica

*  *  *

[28.02.2023.] OGLAS
Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2023. godinu

*  *  *

[15.12.2022.] OGLAS
Za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sjenica

*  *  *

[07.11.2022.] JAVNI POZIV
Za konsultacije o nacrtu plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat “Izgradnja gradske pijace u Sjenici na KP BR. 2278/1 i 590/2 KO Sjenica”

*  *  *

[03.11.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje i preparcelaciju K. P. K.P. 1225/1, 1226, 1227/1, 1228, 1231 I 1233, K.O. Duga Poljana i izgradnju fiskulturne sale O.Š. “Bratstvo-jedinstvo”

*  *  *

[29.08.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekata turističke namene na K.P. br. 1013 K.O. KRSTAC

*  *  *

[15.08.2022.] RANI JAVNI UVID
Prostorni Plan područja posebne namene sa elementrima detaljne regulacije za razvojni gasovod RG 08-20 Zlazibor-Prijepolje sa odvojcima za Priboj RG 08-21 i Novu Varoš RG 08-22 i razvojni gasovod RG 09-04/3 GRČ Glogovik-Sjenica

*  *  *

[02.08.2022.] PONOVLJENI OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[02.08.2022.] PONOVLJENI OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[23.06.2022.] JAVNI POZIV
Za prijavlјivanje kandidata za instruktore u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine

*  *  *

[27.05.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje i izgradnju vjerskog objekta-džamije i stambeno-poslovnog pbekta na K.P. 2252/15 i 2252/16 K.O. Sjenica

*  *  *

[27.05.2022.] JAVNA PREZENTACIJA 
Za uređenje i preparcelaciju K.P. 3254 i 3253, 3247 i 3256/2 K.O. Sjenica za izgradnju individualnog stambenog objekta

*  *  *

[18.05.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje K.P. 1778 i 1779, K.O. Trijebine i rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole u selu Trijebine

*  *  *

[28.04.2022.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[28.04.2022.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[11.04.2022.] JAVNI POZIV
Zakazuje se usmena rasprava povodom zahteva meštana sela Ponorac, MZ Ponorac, po predmetu broj 325-11/2021 od 16.09.2021. godine, koji se odnosi na rešavanje pitanja vodosnabdevanja napred naznačenih meštana sela Ponorac, sa izvora „Emrovo vrelo“ u Kladnici

*  *  *

[10.03.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za igradnju državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odvraćebuca od km 34+976 (KM 11+953) do
km 46+707 (km 0+166)

*  *  *

[02.03.2022.] JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2022. godinu

*  *  *

[04.02.2022.] JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge kredita

*  *  *

[04.02.2022.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju verskog objekata: džamija i višenamenski objekat na k.p. 2252/15 i 2252/16 K.O. Sjenica

*  *  *

[29.12.2021.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za verski objekat-džamija u selu Tuzinje na k.p. br.1130 K.O. Tuzinje

*  *  *

[24.12.2021.] OGLAS
Radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[23.11.2021.] JAVNI UVID
Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju Solarne elektrane “KIMA” na teritoriji opštine Sjenica

*  *  *

[16.11.2021.] OGLAS
Radi otuđenja neigrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[10.11.2021.] OGLAS
Za prodaju neopasnog otpada metala/starog gvožđa putem prikupljanja pisanih ponuda

*  *  *

[10.11.2021.] JAVNI UVID
Plan angažovanja zainteresovanih strana za RCUO “Banjica”, Nova Varoš

*  *  *

[02.11.2021.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekata turističke namene na K.P. br. 443 K.O. Družiniće

*  *  *

[25.10.2021.] JAVNI UVID
U nacrt plana treće izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

*  *  *

[14.10.2021.] OGLAS
Za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sjenica

*  *  *

[24.09.2021.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Objekat javne namene –OSNOVNA ŠKOLA NA KP.BR.123/1 I 347 K.O. SJENICA

*  *  *

[16.09.2021.] RANI JAVNI UVID
Treće izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

*  *  *

[09.09.2021.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekata: ženska medresa i ženskog studenskog doma na K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8 i 2263/9 K.O. SJENICA

*  *  *

[27.07.2021.] JAVNA RASPRAVA
O nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode “Uvac”

*  *  *

[26.07.2021.] RANI JAVNI UVID
Izgradnja Solarne elektrane “KIMA” na teritoriji opštine Sjenica

*  *  *

[05.04.2021.] JAVNI UVID
U nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

*  *  *

[25.03.2021.] JAVNI KONKURS
Za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2021. godini

*  *  *

[19.03.2021.] JAVNI KONKURS
Za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju crkve i verske zajednice u opštini Sjenica za 2021. godinu

*  *  *

[19.03.2021.] JAVNI POZIV
Za učešće na konkursu za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sjenica u 2021. godini

*  *  *

[11.03.2021.] JAVNI POZIV
Za odabir diplomiranog psihologa i diplomiranog logopeda za pružanje usluga u okviru projekta “Senzorna soba” u Sjenici

*  *  *

[10.03.2021.] KONKURS
Za finansiranje (ili/i sufinansiranje) programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja 

*  *  *

[03.03.2021.] JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2021. godinu

*  *  *

[11.02.2021.] JAVNI RANI UVID
Plan detaljne regulacije za izgradnju stambenih i poslovnih objekata turističkog naselja na k.p. 152, 156/1, 156/2, 157, 253, 254/1, 254/2, 255/2, 255/3 i 256/2 KO Šare, opština Sjenica

*  *  *

[09.02.2021.] JAVNA RASPRAVA
Odluka o pokretanju postupka javne rasprave

*  *  *

[04.02.2021.] JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge kredita

*  *  *

[22.01.2021.] REŠENJE
Odbacuje se zahtev od strane građanja Gornje Pešteri – MK Karajukića Bunari, kao neuredan

*  *  *

[24.11.2020.] JAVNA RASPRAVA
Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Sjenica 2021-2025

*  *  *

[16.11.2020.] JAVNE KONSULTACIJE O
SKRAĆENOM AKCIONOM PLANU RASELJAVANJA (SAPR)
za deo pod-deonice državnog puta IB kategorije br. 21 Ivanjica-Sjenica
(TROTOARI U ULICI JEZDIMIRA LOVIĆA U OPŠTINI SJENICI)

*  *  *

[29.10.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za preparcelaciju i uređenje K.P. 1161, 1162 i 1163, K.O Gornje Lopiže i za izgradnju objekta turističke namene

*  *  *

[09.10.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za preparcelaciji i uređenje K.P. 1307, 1308 i 1309, KO Šušure i za izgradnju objekta turističke namjene

*  *  *

[14.05.2020.] Urbanistički projekat za izgradnju objekata turističke namene na kp. br. 4294/2 KO Ursule

Urbanistički projekat

*  *  *

[16.04.2020.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[16.04.2020.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[04.03.2020.] JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge kredita

*  *  *

[24.02.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije k.p. 3327/2, K.O. Sjenica i izgradnje dodatnog objekta Škole Kur’ana, sa dodatnim sadržajima

*  *  *

[24.02.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za uređenje k.p.598, K.O. Sjenica i dogradnju i rekonstrukciju srednje Tehničke škole i Gimnazije u Sjenici

*  *  *

[24.02.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta na k.p. 2128/1 i na dijelu k.p. 4324, K.O. Sjenica

*  *  *

[24.02.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
za izgradnju stambeno-poslovnog objekta i džamije, na k.p. 2252/15, 22552/16 i 2252/17, K.O. Sjenica

*  *  *

[14.02.2020.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[14.02.2020.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[31.01.2020.] JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge kredita

*  *  *

[20.01.2020.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turističke namene na K.P. 2244/2, 2244/3, 2244/6 i 2244/7, K.O. Sjenica

*  *  *

[15.01.2020.] JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa i projekta u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2020. godinu

*  *  *

[10.12.2019.] RANI JAVNI UVID
Plana detaljne regulacije 9, blok 2.5

*  *  *

[29.11.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[29.11.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[06.11.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[05.11.2019.] JAVNA PREZENTACIJA
Urbanističkog projekta objekta javne namene, osnovna škola “Sveti Sava” Bare na K.P BR. 2056, 2059, 2060 i deo 2058 K.O. Višnjeva

*  *  *

[27.09.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[09.09.2019.] JAVNI POZIV
Za odabir diplomiranog pravnika/-ce za pružanje besplatne pravne podrške građanima opštine Sjenica u okviru projekta „Savetodavna služba za građane u opštini Sjenica“

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Predškolskim ustanovama čiji osnivač nije opština Sjenica, radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2019/20. godinu

*  *  *

[15.07.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnog svojini opštine Sjenica putem javnog nadmetanja

*  *  *

[02.07.2019.] JAVNI UVID
Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

*  *  *

[25.06.2019.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za uređenje i preparcelaciju K.P. 930/5 i dela K.P. 930/4 KO Sjenica i izgradnju stambeno-poslovnog objekta

*  *  *

[24.06.2019.] OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA
Za ostvarivanje prava zbog izvođenja radova na putu Ib 29, deonica Aljinovići – Sjenica

*  *  *

[01.07.2019.] JAVNI POZIV
Za dokazivanje prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica za 2020. godinu

*  *  *

[01.07.2019.] JAVNI POZIV
Za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica za 2020. godinu

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Za realizaciju programa stručna praksa u 2019/2020 godini

*  *  *

[06.06.2019.] OGLAS
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćnje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sjenica

*  *  *

[03.06.2019.] OGLAS
Za javnu prodaju putem licitacije

*  *  *

[30.04.2019.] JAVNI POZIV
O Nacrtu revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sjenica

*  *  *

[15.04.2019.] JAVNA RASPRAVA
O Nacrtu revidiranog antikorupcijskog plana opštine Sjenica

Oglas za javnu raspravu
Lokalni antikorupcijski plan

*  *  *

[02.04.2019.] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju crkve i zvonare u selu Gonje

Oglas za javnu prezentaciju
Urbanistički projekat

*  *  *

[29.03.2019.] OGLAS
Radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštini Sjenica putem javnog nadmetanja

Oglas

*  *  *

[06.03.2019.] JAVNI POZIV
Proces revizije Lokalnog antikorupcijskog plana, kroz učešće na sednicama Radnog tela

Javni poziv

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Proces revizije Lokalnog antikorupcijskog plana

Javni poziv

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za lociranje i izgradnju objekta za klanje, preradu i rasecanje mesa papkara

Oglas za javnu prezentaciju
Urbanistički projekat

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Za reviziju Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije

Javni poziv

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge kredita

Javni poziv

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2019. godinu

Javni poziv
Obrazac za popunjavanje

*  *  *

[ZAVRŠEN] JAVNI POZIV
Udruženjima građana, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sjenica

Javni poziv

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije objekat javne namene – Osnovna škola na kp. br. 123/1 i 347  K.O. Sjenica

Poziv
Urbanistički projekat (MediaFire)

*  *  *

RANI JAVNI UVID
Izmene i dopune prostornog plana opštine Sjenica

Oglas
Materijl za javni uvid (MediaFire)

*  *  *

Javni poziv predškolskim ustanovama čiji osnivač nije opština Sjenica, radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2018/19. godinu

Javni poziv
Prijava za zaključivanje ugovora o učešću
Spisak predškolskih ustanova

*  *  *

JAVNI POZIV
Za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica

Javni poziv

*  *  *

JAVNI POZIV
Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sjenica za 2019. godinu

Javni poziv

*  *  *

JAVNI POZIV
na otvoreno nadmetanje za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje u izgradnju poslovnog-stabenog objekta na kp 930/ 5, u sjenici

Javni poziv

*  *  *

JAVNI POZIV
za resavanje stambenog pitanja dodelom 24 montazne kuce

Javni poziv

*  *  *

JAVNI UVID
Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

Oglas
Materijl za javni uvid (MediaFire)

*  *  *

RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE
MHE „Šiljak“ i MHE „Priboj  1“, koje predstavljaju protočne hidroelektrane na reci Dubočici, kao i elektroenergetski kabl,
koji vodi do postojeće trafostanice u okruženju

Oglas

*  *  *

JAVNI POZIV
Za 6 saradnika (popisivača) na terenu u projektu „Refoma poreza na imovinu“

Javni poziv

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Objekat javne namene – OSNOVNA ŠKOLA U SELU DUJKE NA  KP.BR.429 K.O. DUJKE

Poziv
Urbanistički projekat

*  *  *

OGLAS
Za javnu prodaju putem licitacije dva (2) polovna službena vozila

Oglas

* * *

RANI JAVNI UVID
Izrada Prostornog plana područja posebne namene instrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega – Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto-put E-763)

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)

* * *

JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2018. godinu

Javni poziv
Obrazac konkursa

* * *

JAVNI POZIV
Za dodelu motažnih kuća socijalno ugraženim porodicama iz lokalne zajednice opštine Sjenica

Poziv
Obrasci za prijavu

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turističke namene na K.P. 1911, 1912,1913/1, i 1914, KO Krstac
Poziv
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat  (MediaFire)

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Karajukića Bunarima KP.BR.96/1 K.O. UGAO

Poziv
Materijal za javnu prezentaciju (MediaFire)
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat (MediaFire)

*  *  *

RANI JAVNI UVID prve izmene i dopune
Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica – Prva faza

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA “PLANINARSKI DOM”, KP.BR.451 K.O. PRALJA

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE za izgradnju naselja za socijalno stanovanje, interno raseljenih lica KP.BR.1324/50 K.O. SJENICA
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat  (MediaFire)

*  *  *

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ СЈЕНИЦА

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE POTREBA I INRERESA  GRAĐANA U OBLASTI SPORTA  IZ BUDŽETA OPŠTINE SJENICA  ZA 2017. GOD.

Javni poziv
Obrazac

*  *  *

Poziv privrednicima početnicima za dodelu bespovratnih sredstava

*  *  *

RANI JAVNI UVID koridora infrastrukture na području
Prostornog plana Parka prirode “Golija” (na teritoriji opštine Sjenica)

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)
Zapisnik sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.
Lista ucesnika sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.

*  *  *

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

Obaveštenje o pružanju pomoći besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE “NASELJE OKO STADIONA” KP.BR. 1056/1 K.O SJENICA

*  *  *

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI SJENICA

*  *  *

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U  OPŠTINI / GRADU SJENICA