E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavlјaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. – Lista 2.Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja.

Za potrebe registra prikuplјaju se podaci o:
zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2.
zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti
zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti
Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavlјaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br. 1. – Lista 2.

Potrebno je u skladu sa upustvom, u elektronskoj formi (na računaru) popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti na sledeći način:
1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.
2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: hadija.rastic@sjenica.rs
Materijal poslati na sledeću adresu:

 Opštinska uprava opštine Sjenica
Odelјenje za inspekcijske poslove
(za Lokalni registar izvora zagađivanja)

 Kontakt telefon: 064 809 67 96

Uputstvo za popunjavanje obrazaca
1) Obrazac br. 1- Opšti podaci o izvoru zagađivanja
2) Obrazac br. 2- Emisije u vazduh
3) Obrazac br. 3- Emisije u vode
4) Obrazac br.4- Emisije u zemlјište
5) Obrazac br. 5- Upravlјanje otpadom
Komplet obrazaca lokalni registar