E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog vefta i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine; obavljanje stručnih poslove koji  se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje “Opštinski Službeni glasnik opštine Sjenica“ koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine; pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Opštine; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; organizaciju prijemne kancelarije,  pisarnice,  arhive i dostavne  službe;  lična  stanja  građana i matičarske poslove; normativno-pravne poslove; pružanje pravne pomofti građanima; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; vođenje biračkog spiska; stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; evidenciju radnih knjižica; praftenje rada i pružanje pomofti mesnim zajednicama; unapređenje primene informacionih tehnologija; održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže; administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzeftima i ustanovama čiji je osnivač opština; U okviru Odeljenja se obavljaju poslove koji se odnose na: korišftenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišftenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistofte poslovnih prostorija; umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine.

Rukovodilac odeljenja: Marija Stojanova
e-pošta: marija.stojanova@sjenica.rs
Telefon: 020 744 288