E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Opštinsko vijeće: Izjednačiti visinu poreza na imovinu privrednim subjektima sa fizičkim licima

Opštinsko vijeće opštine Sjenica na šestoj redovnoj sjednici donijelo  je Odluku o utvrđivanju prosječnih cijena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema ovoj Odluci porez na nepokretnosti građanima ostaje isti, 0.25% i jedan je od najnižih na teritoriji cijele Republike, dok se posebnim Zaključkom predlaže Skupštini opštine Sjenica da se porez na imovinu privrednih subjekata smanji, odnosno izjednači sa fizičkim licima,  sa 0.35 % na 0.25% .

Naloženo je lokalnoj poreskoj administraciji da ispita mogućnost oporezivanja kablovskih i elektroinstalatera  te  svih onih koji imaju prenosne sisteme na teritoriji Opštine i tu informaciju dostavi Vijeću na nekoj od narednih sjednica. Također, naloženo je i da lokalna poreska administracija dostavi prijedlog ili način na koji Opštinsko vijeće može da pomogne da se broj poreskih obveznika poveća kako bi se  povećao i obuhvat objekata koji se mogu uvesti u naplatu.

Vijeće je dalo podršku Inicijativi za uspostavljanje poslovno-tehničke saradnje za razvoj solarne elektrane na području opštine Sjenica. Istaknuto je da je riječ izuzetno vrijednom resursu kojim raspolaže Opština, a Predsjednik opštine Sjenica je ovlašten da vodi dalje razgovore na realizaciji projekta.

Doneseno je i  Rješenje o imenovanju Nusreta Nuhovića za načelnika  Opštinske uprave opštine Sjenica a nakon sprovedene konkursne procedure.

Vijeće je formiralo Savjet za bezbjednost saobraćaja opštine Sjenica, Komisiju za sprovođenje postpuka javnog konkursa i donošenje prijedloga  Odluke za dodjelu sredstava sportskim udruženjima, Komisiju za evaluaciju biznis planova na projektu “ Reintegracija- podrška održivoj  (re)integraciji povratnika u Srbiji“, te Radnu grupu za implementaciju Projekta rekonstrukcije zelene pijace.