E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Treća sjednica Opštinskog vijeća

Opštinsko vijeće opštine Sjenica na trećoj redovnoj sjednici, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za postavljenje  načelnika opštinske uprave i formiranju Komisije za sprovođenje postupka postavljenja.  Na prijedlog predsjednika Muniba Mujagića  na mjesto v.d. zamjenika načelnika Opštinske uprave postavljena je Aleksandra Vukanić. Jednoglasnom odlukom Vijeća na period od pet godina funkciju opštinskog pravobranioca obavljat će Emil Turković.

Vijeće je razmatralo i Informaciju o zaduženju javnih preduzeća i ustanova sa mjerama štednje da bi se prevazišla trenutna, kako je istaknuto, teška situacija. S ciljem normalizovanja stanja donesene su određene mjere. Tako je Vijeće odlučilo da se svim, direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima zabrani reprezentacija, osim po posebnom odobrenju Predsjednika Opštine.  U skupštinsku proceduru je upućena Odluka o reporogramu duga za električnu energiju za određene institucije, kako bi se izbjegla isključenja, te Odluka o utuženju za neplaćanje vode. Skupštini na odlučivanje je upućena i Odluka o kreditnom zaduženju, označena kao prijeko potrebna, kako bi se izmirile budžetske obaveze i vratio dug preduzeća.

Sa prijedlogom da se usvoji u predloženom tekstu, u skupštinsku proceduru je upućen i Nacrt konsolidovanog završnog budžeta za 2019. godinu.  Utvrđen je i iznuđeni Rebalans budžeta za 2020. godinu, usljed prevelikog zaduživanja Opštine Sjenica u minulom periodu.  Rebalansom budžeta su usklađeni prihodi i rashodi a na osnovu tekućih troškova i potraživanja u ovoj godini. Najveće stavke u budžetu i dalje su za program saobraćajne infrastrukture.

Donesena je odluka o imenovanju Komisije za civilno-vojnu saradnju, na čelu sa zamjenikom predsjednika Opštine Zdenkom Kočovićem  povodom održavanja vojne vježbe“ Sadejstvo 2020 “, koja će biti održana u oktobru na Pešteru. Vijeće je uz ovo zauzelo i stav da troškove po osnovu nastale štete tokom vojne vježbe ne preuzima Opština.

Pred vijećnicima se našao i  Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa  zaštite uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Sjenica za 2020. godinu. Kako je istakao izvjestilac, diplomirani inženjer poljoprivrede Faik Kurtović na teritoriji opštine Sjenica ukupno je 88 997 hektara, od čega je 27 500 u vlasništvu države. Za ovu godinu na raspolaganju za davanje u zakup je 2 670 hektara. Prijedlog odluke je utvrđen i upućen u skupštinsku proceduru, dok je  javni  pravobranilac zadužen da  preispita  postojeće  ugovore o zakupu zemljišta  i dostavi pismeno obavještenje o opravdanosti ili neopravdanosti.  Posebnim zaključkom, a kako bi se uredila ova oblast,  predsjednik opštine je zadužen da uputi zahtjev Službi za katastar nepokretnosti Sjenica, da dostavi informaciju koliko na teritoriji opštine Sjenica  ima uknjižene zemlje na Javnom preduzeću za gazdovanjem šumama “Srbijašume”, Javnom vodoprivrednom preduzeću “ Srbija vode”,  te ministarstvima poljoprivrede i privrede.

Vijećnici su razmatrali i Informaciju o trenutnom formalno pravnom statusu direktora javnih preduzeća i ustanova. Prema Skupštini su upućeni prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjih direktora i v.d. direktora javnih ustanova i preduzeća sa prijedlozima imenovanja novih.