E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Zaštita životne sredine

Kontrolne liste

Списак прописа из области заштите животне средине у Републици Србији

Godišnji plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine za 2018 godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА Сјеница
ОПШТИНСКA УПРАВA
Општине Сјеница
Служба за инспекцијске послове
Датум: 31. 01. 2018
Сјеница

 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС” бр.36/2015) инспекција за заштиту животне средине општине Сјеница, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

 1) Број спречених и битно умањених штетних последица (превентивно деловање инспекције)
Инспекција за заштиту животне средине је у 2017. години имала превентивне инспекцијске надзоре који су везани за емитовање буке у СУР-а
2) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
У 2017. години је извршен редовни инспекцијски надзор код 32 регистрована субјекта и код 2 субјекта је пренето решавање у наредној години,што је и реализовано.
3) Број откривених и отклоњених штетних последица (корективно деловање инспекције)
Корективно деловање инспекције је било у 3 наврата када је инспекција за заштиту животне средине наложила мере које су субјекти отклонили у законски утврђеном року.
4) Број утврђених нерегистрованих субјеката
У 2017.години био је један нерегистровани субјекат
5) Мере које су предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора
Инспектор за заштиту животне средине је користио идентичне мере у истим случајевима или сличним случајевима како би се постигла правичност и уједначеност у раду.Инспектор је сарађивао и са осталим општинским инспекцијама.Инспектор за заштиту животне средине општинске управе општине Сјеница ради и као руководилац службе за инспекцијске послове. Тако да је координисан рад са комуналном инспекцијом и грађевинском инспекцијом.
6) Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских контрола)
У 2017.години је било планирано 34 редовних инспекцијских надзора, од којих је реализовани 32(три ће се реализовати у 2018.години).Била су 3 ванредна надзора по пријави грађана.
7) Ниво координације инспекција
Инспекција за заштиту животне средине ради и као руководилац слжбе за инспекцијске послове и има добру сарадњу са грађевинском инспекцијом,комуналном инспекцијом општинске управе Сјеница.Такође је добра сарадња са републичким органима.
8) Материјални, технички и кадровски ресурси инспекције
Инспекција за заштиту животне средине општине Сјеница користи возило са другим инспекцијама у нашој локалној самоуправи.Технички ресурси у смислу канцеларије и рачунарске опреме су коришћени само од стране инспекције за заштиту животне средине.Кадровски ресурси су задоволјавајући,у општинској управи општине Сјеница поред инспектора за заштиту животне средине ради и лице на процени утицаја на животној средини.
9) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Надзирани субјекти којима је наложено да отклоне недостатке су у року извршили своје обавезе те због тога инспекција није морала да подноси прекршајне пријаве.
10) Законитост управних аката(број другостепених решења)
У 2017.години није имало жалби субјеката на наложене мере инспектора за заштиту животне средине тако да нема другостепених решења.
11) Поступање у решавању притужби на рад инспекције
На рад инспекције за заштиту животне средине није било притужби.
12) Обуке и друго усавршавање инспекције
У 2017.години инспектор за заштиту животне средине је присуствовао радном састанку који је организовао „Прогрес“.
13) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Није било иницијатива за измене и допуне закона и других прописа.
14) Мерама и проверама ажурности података у информационом систему
Инспектор за заштиту животне средине општине Сјеница ажурира податке на општинском сајту у вези заштите животне средине и обавештава јавност о стању животне средине.

15) Стање у области извршавања поверених послова
Инспектор за заштиту животне средине општине Сјеница врши све поверене послове у складу са Законским одредбама, а такође врши и послове које му наложи  начелник општинске управе.
16) Исход поступања правосудних органа
Инспектор заштите животне средине у 2017.години није подносио прекршајне пријаве па правосудни органи нису ни поступали.

Инспектор за заштиту животне средине:
Азра Куртановић

 

Izveštaj rada inspektora za zaštitu životne sredine u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 7
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 25
Broj predmeta prenetih u 2017.god 2
Broj podnetih prekiršajnih prijava 0

Inspektor
Kurtanovic Azra dipl. biolog

*  *  *

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „Manastir Kumanica“-UE101/UEU101

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU,PREZENTACIJI I SEDNICI JAVNE RASPRAVE Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – “Manastir Kumanica”UE101/UEU101, čija realizacija se planira na kat. parceli br. 739/1, KO Zahumsko,opština Sjenica.

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “Manastir Kumanica” UE101/UEU101,na k.p.br.739/1,KO Zahumsko,opština Sjenica,nosioca projekta AD”Telekom Srbija”

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU ZA PROJEKAT IZGRADNJA MAGACINSKOG OBJEKTA NA K.P. 942, KO VAPA

OBAVEŠTENJE DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT-IZGRADNJA PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA K. P. 96/1, KO UGAO, OPŠTINA SJENICA nosioca projekta A.L.K.-N.B. Pešter, Karajukića Bunari

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA–IZGRADNJE PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA KP.BR.96/1, KO UGAO NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA FABRIKA BETONA

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 5“

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 2“-NP37/NPU37/NPL37

Studija o proceni uticaja  za projekat  bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” na K.P. br. 1173/6, K.O Sjenica u naseljenom mestu Sjenica, nosicoa projekta “Telenor” D.O.O Novi Beograd

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “FABRIKA BETONA” NA K. P. BR. 1322, 1323 i 1324, K.O Duga Poljana, opština Sjenica, nosioca projekta “AMAR COMPANY” DOO, Duga Poljana, Sjenica

Obaveštenje o javnom uvidu,prezentaciji i sednici javne rasprave za AMAR COMPANY D.O.O.”

Obaveštenje o uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za projekat “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.
Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za “FABRIKU BETONA”nosioca projekta AMAR COMPANY
Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za AD “Telekom Srbija”
Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 13.08.2016
Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 05.08.2016
Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 22.07.2016
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice “SJENICA 4”, nosioca projekta Telenor Common Operation, Ogranak Beograd
Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za AD”Telekom Srbija”