E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Zaštita životne sredine

Zahtevi

Kontrolne liste

*  *  *

Godina 2019.

Godina 2018.

Godina 2017.

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

OBAVEŠTENJE DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT-IZGRADNJA PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA K. P. 96/1, KO UGAO, OPŠTINA SJENICA nosioca projekta A.L.K.-N.B. Pešter, Karajukića Bunari

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA–IZGRADNJE PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA KP.BR.96/1, KO UGAO NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA FABRIKA BETONA

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 5“

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 2“-NP37/NPU37/NPL37

Studija o proceni uticaja  za projekat  bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” na K.P. br. 1173/6, K.O Sjenica u naseljenom mestu Sjenica, nosicoa projekta “Telenor” D.O.O Novi Beograd

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “FABRIKA BETONA” NA K. P. BR. 1322, 1323 i 1324, K.O Duga Poljana, opština Sjenica, nosioca projekta “AMAR COMPANY” DOO, Duga Poljana, Sjenica

Obaveštenje o javnom uvidu,prezentaciji i sednici javne rasprave za AMAR COMPANY D.O.O.”

Obaveštenje o uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za projekat “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za “FABRIKU BETONA”nosioca projekta AMAR COMPANY

Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za AD “Telekom Srbija”

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Godina 2016.

error: :)