E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

OBAVEŠTENјE O IZLAGANјU NA JAVNI UVID DELA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SJENICA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 REPUBLIKA SRBIJA

 Општина Сјеница

 Opština Sjenica

 Општинска управа

 Opštinska uprava

         На основу члана 14.  Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 104/2009 и 99/2011) члана 48.Закона o националним саветима националних мањина( „ Службени гласник РС“ број72/09,и 20/14- Одлука УС, 55/14, 47/18), Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националних мањина( „Службени гласник РС“ број 61/18) и Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина        („ Службени гласник РС“ број 100/22)  Општинска управа општине Сјеница, даје

      Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 104/2009 i 99/2011) člana 48. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ( „ Službeni glasnik RS“ broj 72/09,20/14- Odluka US, 55/14, 47/18),  Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina( „Službeni glasnik RS“ br.61/18) i Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina( „ Službeni glasnik RS“ broj 100/22), Opštinska uprava opštine Sjenica, daje

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД  ДЕЛА ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

O B A V E Š T E Nј E  O IZLAGANјU NA JAVNI UVID  DELA POSEBNOG  BIRAČKOG SPISKA  ZA PODRUČJE OPŠTINE SJENICA

 

                 Општинска управа општине Сјеница излаже на јавни увид део посебног бирачког списка за подручје општине Сјеница, за изборе  за чланове националних савета националних мањина, расписане за 13.новембар 2022. године.

Opštinska uprava opštine Sjenica izlaže na javni uvid deo posebnog  biračkog spiska za područje opštine Sjenica, za izbore za za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisane za 13.novembar 2022. godine.

                 Део посебног  бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у  посебан бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.

Deo posebnog biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u poseban  birački spisak i da li su upisani tačni podaci.

                  Бирачки списак је изложен у Сјеници, у улици Змаја од Босне број 1. (зграда седишта органа општине), канцеларија број 19, први спрат. Увид се може вршити сваког радног дана у времену од 7 до 14 часова.

                Birački spisak je izložen u Sjenici, u ulici Zmaja od Bosne broj 1. (zgrada sedišta organa opštine), kancelarija broj 19, prvi sprat. Uvid se može vršiti svakog radnog dana u vremenu od 7 do 14 časova.

                  Захтев са упис, брисање, измену или исправку података у посебном бирачком списку може се поднети најкасније до 28.10.2022.године у 24,00часа, када се закључује посебан бирачки списак.

               Zahtev za upis, brisanje, promenu ili ispravku podataka u  posebnom biračkom spisku može se podneti najkasnije do 28.10.2022.godine u 24,00časova, kada se zaključuje poseban birački spisak.

               Од закључења посебног бирачког списка па до 72 часа пре одржавања избора захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку подноси  се Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

                Od zaključenja posebnog biračkog spiska pa do 72 časa pre dana održavanja izbora zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka подноси се  Ministratvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

                Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

                Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

Број: 031-      /2022

Broj: 031-     /2022

У Сјеници, дана 06.09.2022.године

U Sjenici, dana 06.09.2022.godine

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА