E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za budžet i finansije

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanjefinansiranja obavljanja izvornih i poverenih nadležnosti opštine, poslovi javnih nabavki i poslovi lokalne poreske  administracije.

U okviru svojih nadležnosti Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta budžeta opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujufti i programsku; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremanje nacrta odluke o izmeni i dopuni budžeta (rebalansa); izrada predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremanje i utvrđivanje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluek o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje predloga Plana izvršenja budžeta; donošenje odluke o izmeni  Plana izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; donošenje rešenja o odboravanju  preusmeravanja  aproprijacija;     pripremanje nacrta rešenja o odobrenju sredstava iz tekufte i stalne budžetske rezerve; otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva, podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih licima i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišftenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštavanje o korišftenju sredstava opštine; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor; pripremanje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine u tekuftoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog  kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga opštine; vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidnecijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoftnih knjigea; pripremanje projekcije i praftenje priliva prihoda i izvršenja rashoda na konsolidovanom računu budžeta; upravljanje gotovinom; primanje, zavođenje i kontrola zahteva za plaftanje i transfer sredstava i zahteve za plate; upravljanje informacionim sistemom u oblasti finansija; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa trezora; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; pripremanje i izvršavnjea plaftanje; vršenje monitoringa i evaluacije finansijskih planova po programskoj metodologiji; upravljanje imovinom (vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru; vršenje internih kontrolnih postupka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja opštine; pripremanje nacrta akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda i priprema simulacija i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta; organizovanje javne rasprave i druge oblike učešfta javnosti u postupku prirpeme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda.

Poslovi javnih nabavki odnose se na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašftenju  drugih  naručilaca  u  skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama;

Rukovodilac odeljenja: Samira Smajović

e-pošta: trezor@sjenica.rs

Telefon: 020 741 233