E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

INFORMATOR O RADU

INFORMATOR O RADU OPŠTINSKE UPRAVE SJENICA

Informator o radu Opštinske uprave opštine Sjenica (u dalјem tekstu: Informator) objavlјen je i izrađen saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021) i Uputstva za izradu i objavlјivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 10/2022).

Informator je prvi put objavlјen 30. januara 2006. godine u štampanom obliku, u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“, br. 1/2006.

U skladu sa novim zakonskim propisima, u okviru Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, Informator je kreiran i prvi put objavljen 8. juna 2022. godine.

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilј objavlјivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Opštinska uprava opštine Sjenica u okviru delokruga svog rada.

Informator je jedinstven dokument koji ima sadržinski identične verzije na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

Informator se objavlјuje u elektronskoj verziji putem objavlјivanja u okviru Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu kojeg vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na linku: https://informator.poverenik.rs/naslovna. Ažurirane verzije informatora u pdf format mogu se naći i na internet prezentaciji opštine Sjenica na linku: https://sjenica.rs/informator-3/.

Odgovorno lice za objavlјivanje Informatora o radu Opštinske uprave Sjenica je Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog, šef Odseka za opštu upravu Odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave Sjenica.

Adresa i kontakt podaci:
Muhedin Fijuljanin
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 8096 761
E-mail: muhedinf@yahoo.com i muhedinf.fijuljanin@sjenica.rs

Opštinska uprava Sjenica će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator, snimiti mu Informator na odgovarajući medij (npr. USB priklјučak), odnosno snimiti mu Informator na medij Opštinske uprave (npr. kompakt disk) ili mu odštampati primerak Informatora, uz naknadu nužnih troškova.

Uvid u Informator, snimanje ili dobijanje štampane verzije Informatora, može se obaviti u kancelariji br. 10 zgrade Opštinske uprave Sjenica, ul. Zmaja od Bosne br. 1.

PREUZMITE:

Korišćenje podataka iz Informatora je slobodno, a pri kopiranju delova teksta iz informatora u dokument koji se objavlјuje ili predstavlјa drugim licima kao svoj, navodi se izvor informacije.