E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Javna prezentacija urbanističkih projekata Opštinske uprave Opštine Sjenica

Odelјenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i

zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 60,61,62, 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispravka, 64/2010 – US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US,50/2013-odluka US, 54/2013, 98/2013-odluka Us, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019), Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Sl. glasnik RS, br.32/19)

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

SLEDEĆIH URBANISTIČKIH  PROJEKATA:

  1. URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju stambeno-poslovnog objekta i džamije, na k.p. 2252/15, 22552/16 i 2252/17, ko. Sjenica; UP je izradio projektni biro „Projekt M“ iz Novog Pazara, ul.Kragujevačka 46/12, odgovorni urbanista Muminović Esad, dipl.inž.arh.-br. Licence 200 1197 10.
  2. URBANISTIČKI PROJEKAT  za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta na k.p. 2128/1 i na dijelu k.p. 4324. UP je izradilo „JP za uređivanje građevinskog zemljišta-Sjenica“, odgovorni urbanista arh.struke Tandirović Rejhan, dipl.inž.arh. – br licence 200 1151 09.
  3. URBANISTIČKI PROJEKAT  za uređenje k.p.598, ko. Sjenica i dogradnju i rekonstrukciju  srednje Tehničke škole i Gimnazije u Sjenici; UP je izradilo „JP za uređivanje građevinskog zemljišta-Sjenica“, odgovorni urbanista arh.struke Prelić Memsudin, dipl.inž.arh – br. Licence 200 0991 07.
  4. URBANISTIČKI PROJEKAT  za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kat.parc. 3327/2 i izgradnje dodatnog objekta Škole Kur’ana, sa dodatnim sadržajima; UP je izradio Biro za arh.usluge „STUDIO 2M“ iz Sjenice, odgovorni urbanista Prelić Memsudin, dipl.inž.arh – br. Licence 200 0991 07.

JAVNA PREZENTACIJA, objaviće se u holu zgrade opštine Sjenica, ul. Zmaja od Bosne (bivša Kralja Petra I) bb, 36310 Sjenica, svakog radnog dana počev od 24.02. 2020.  – 02.03.2020. god, u vremenu od 10:00 – 14:00 h

            Urbanistički projekat će biti dostupan u sredstvima javnog informisanja i u digitalnom obliku na internet adresi www.sjenica.rs

Nosilac izrade predmetnih urbanističkih projekata u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskim rešenjima Urbanističkih  projekata.
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Služba  za urbanizam pri odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove  i  zaštitu životne sredine, kancelarija br.25, Opštinska uprava opštine Sjenica,  ulica Zmaja od Bosne, br 1.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanističke projekte i uzmu učešće u toku 7 dana trajanja prezentacije, tako što će svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi dostaviti pisarnici Opštinske uprave opštine Sjenice, zaklјučno sa 02.03.2020.

Nakon isteka javne prezentacije sve primedbe i sugestije sa urbanističkim projektima  biće dostavlјene u roku od 3 dana Komisiji za planove na razmatranje, a u skladu sa Zakonom.

                                                                                                                     Rukovodilac odelјenja