E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za društvene delatnosti

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na: praftenje i obezbeđivanje uslova za funkcionisanje i razvoj u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, dečije i socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite; programa i projekata za mlade; upravne, planske, analitičke i druge stručne poslove iz ovih oblasti; nadzor nad radom ustanova u društvenim delatnostima u kojima je osnivač Opština; praftenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova; predlaganje mera u cilju sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima; praftenje sprovođenja propisa; vođenje drugostepenog postupka o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja su u nadležnosti Opštine; stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odeljenja; predlaganje odluke o mreži ustanova dečije i socijalne zaštite, osnovnog i srednjeg obrazovanja; donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje prava na učeničke i studentske stipendije i kredite, smeštaj u domove, oporavak, regresiranje školarine; pripremu predloge opštih i drugih akata, izveštaja i analiza za potrebe organa Opštine; vođenje upravnog postupka o pravu na dodatak na decu, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada posebne nege deteta, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu ometenu u razvoju i decu iz materijalno ugroženih porodica; odlučivanje u prvom stepenu o priznavanju zakonom određenih prava borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca; inspekcijski nadzor nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; izradu predloga odluke o budžetu Opštine u delu koji se odnosi na oblast društvenih delatnosti; pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaftanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota; praftenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih delatnosti.

Rukovodilac odeljenja: Ulfeta Kurtović
telefon: 020 741 016
e-pošta: ulfeta.kurtovic@sjenica.rs

OBRASCI
Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca