E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za komunalno – stambene poslove

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za komunalno – stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na: praftenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzefta i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzefta i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih pravnih akata, odluka, ugovora i rešenja koji se odnsoe na komunalne delatnosti; izradu pojedinačnih pravnih akta u komunalno – stambenoj oblasti; vršenje  upravnog nadzora nad radom preduzefta koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; obavljanje poslova u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; kontrolu sprovođenja osnovnih načela energetske politike; definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju; izradu predloga tarifnog sistema za određivanje cene toplotne energije; obavljanje drugih poslova iz oblasti energetike; regulisanje i upravljanje saobraftajem na teritoriji opštine; upravljanje površinama za parkiranje i regulisanja parkiranja; javni prevoz na teritoriji opštine; planiranje kapaciteta mreža linija; upravljanje kvalitetom u sistemu javnog transporta putnika; nadzor nad bezbednošftu saobraftaja i taksi prevoza; izrada planske dokumentacije u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih veftih nepogoda, organizaciju civilne zaštite; izradu uslova za uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja; priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine/opština; vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama; evidentiranje skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika; pripremu predloga rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova; vršenje poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova; praftenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i provera zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzeftima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešfte u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora. U Odeljenju se prate i primenjuju zakoni i drugi propisi iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa u nadležnosti opštini; sprovodi postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine, upravlja imovinom koja je u javnoj svojini i svojini opštine, kao i nepokretnosti koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač opština.

Rukovodilac odeljenja: Smajo Skalonjić

e-pošta: smajo.skalonjic@sjenica.rs

Obrasci

Godina 2019