E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog vefta i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine; obavljanje stručnih poslove koji  se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje “Opštinski Službeni glasnik opštine Sjenica“ koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine; pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Opštine; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; organizaciju prijemne kancelarije,  pisarnice,  arhive i dostavne  službe;  lična  stanja  građana i matičarske poslove; normativno-pravne poslove; pružanje pravne pomofti građanima; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; vođenje biračkog spiska; stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; evidenciju radnih knjižica; praftenje rada i pružanje pomofti mesnim zajednicama; unapređenje primene informacionih tehnologija; održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže; administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzeftima i ustanovama čiji je osnivač opština; U okviru Odeljenja se obavljaju poslove koji se odnose na: korišftenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišftenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistofte poslovnih prostorija; umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine.

Rukovodilac odeljenja: Marija Petaković
e-pošta: marija.stojanova@sjenica.rs
Telefon: 066 809 67 66

Služba za pravnu pomoć

  • Odeljenje: Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
  • Radno mesto: Poslovi pravne pomoći
  • Mesto rešavanja predmeta: Kancelarija 17
  • Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30 do 14: 00 časova
  • Telefon za informacije: 0694007879, mejl: samira.bibic@sjenica.rs
  • Službenik na poslovima pravne pomoći: Samira Bibić dipl.pravnik
  • Službenici koji imaju dozvolu za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći: Ermedin Muminović i Fetija Bihorac

Napomena:

Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave.

Udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije.

U skladu sa odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Sl.glasnik RS” br. 87/2018) opštini Sjenica se podnosi zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći za građane koji imaju mesto prebivališta ili boravišta na teritoriji opštine Sjenica. Rok za rešavanje je osam dana od dana prijema urednog zahteva.

Zahtev se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik ili elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Zahtev se može podneti i preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje podnosilac zahteva odredi, s tim što se uz zahtev prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.

Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa.

Na postupanje organa u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

1) ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;

2) ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći dostupan je na šalteru Opštinske uprave opštine Sjenica а može se skinuti i ovde: PDF

Potrebna dokumentacija :

–              Lična karta

–              Rešenje Centra za Socijalni rad o korišćenju novčane socijalne pomoći

–              Rešenje Službe za dečju zaštitu o korišćenju prava na dečji dodatak

–              Nezaposleno lice podnosi uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje

–              Penzioneri sa najnižom penzijom podnose poslednji ček.

Lice koje ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak podnose i potvrdu poslodavca za sebe i članove domaćinstva o visini prihoda su poslednjem mesecu kada se podnosi zahtev.

Besplatna pravna pomoć koju pruža služba pravne pomoći u jedinici lokalne samouprave finansira se iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Kad besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati ili kad se sastavlja javnobeležnička isprava ili posreduje u rešavanju spora, jedinica lokalne samouprave snosi 50% naknade za pružanje besplatne pravne pomoći ili sastavljanje javnobeležničke isprave ili posredovanje u rešavanju spora, dok 50% naknade snosi Republika Srbija, preko ministarstva.

Zastupanje u prvostepenom upravnom postupku ne finansira se iz budžeta Republike Srbije, niti budžeta jedinice lokalne samouprave.

O zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći može da odlučuje samo lice u organu uprave koje ima dozvolu za to, i čiji rad nadzire ministarstvo.