E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za privredu i razvoj

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za privredu i razvoj u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu, predstavljanje investicionih potencijala opštine i realizaciju aktivnosti na privlačenju investicija; izrada normativnih i drugih akta iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; staranje o ukupnom privrednom razvoju opštine; obavljanje upravnih i stručnih poslove u oblasti privrede; podsticanje i staranje o razvoju turizma, starih zanata,  poljoprivrede i ostalih privrednih grana; obavljanje poslova kategorizacije turističkih objekata u skladu sa zakonom; vođenje postupka promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište; izrada godišnjeg program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišftenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; izradu opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi); informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu; utvrđivanje vodoprivrednih uslova na teritoriji opštine; izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašftenjima opština; podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzefta u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomofti pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; obavljanje administrativnih poslova za Agenciju za privredne registre i pružanje pomofti lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika; izrada baze podataka, praftenje, analiza i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji opštine; izradu projekcije buduftih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj; uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštinu; obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja opštine; predstavljanje moguftnosti i uslova za ulaganje u opštinu; organizaciju i učešfte opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održavanje redovnih kontakta sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanja opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; kreiranje i organizaciju trening programa u skladu sa potrebama privrede; saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; uspostavljljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; istraživanje moguftnosti za finasiranje razvojnih programa; pripremanje, upravljanje i realizacija razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; praftenje rada javnih preduzefta, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač ili kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu;  praftenje  rada  javnih  preduzefta,  javnih  agencija, društava kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, i drugih grana privrede i i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; pripremanje nacrta odluka iz svoje nadležnosti; pripremanje nacrta strategija i programe razvoja opštine; kao i druge poslove iz svog delokruga; uspostavljanje uslove za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzeftima, sa teritorije opštine, čiji je osnivač opština, odnosno Republika.

Rukovodilac odeljenja: Edis Muminović

e-pošta: edis.muminovic@sjenica.rs

Telefon: 064 809 67 83