E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzefta, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašftenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i moguftnosti opština po zahtevima stranaka; saradnju sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima.

Odeljenje obavlja i sledefte poslove: provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima; da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima odnosno planom; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz  oblasti  pripreme  zemljišta  za  građenje;  izdavanje  potvrda  za  izgrađene temelje objekata; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišftenje objekata/upotrebne dozvole; izdavanje uverenja o starosti objekata; izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; postupka legalizacije objekata; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišftenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postzpka eksproprijacije.

Odeljenje sprovodi postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranje studija o proceni uticaja na životnu sredinu; postupa  kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom autonomne pokrajine i pred nadležnim ministarstvom; vrši ocenu i daje saglasnost na izveštaje o strateškoj proceni uticaja; obavlja poslove vezane za zaštitu vazduha i zaštitu od buke; izdaje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada; izdaje integrisane dozvole; vrši reviziju izdatih integrisanih dozvola i reviziju uslova u integrisanoj dozvoli; izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i korišftenja naročito opasnih hemikalija; priprema programe zaštite životne sredine i lokalne akcione i sanacione planove; sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog sektora; sprovodi aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; priprema godišnje izveštaje i obaveštava javnost o stanju životne sredine; vodi evidencije i dostavlja podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu; vrši poslove zaštite i unapređenja prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine.

Rukovodilac odeljenja: Osman Karišik

e-pošta: osman.karisik@sjenica.rs

Telefon: 063 822 20 68

Zaštita životne sredine

Kontrolne liste

*  *  *

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

Godišnji plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine za 2018 godinu

Pozitivno mišljenje na godišnji plan rada Inspekcije za zaštitu životne sredine opštine Sjenica od Ministarstva za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „Manastir Kumanica“-UE101/UEU101

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU,PREZENTACIJI I SEDNICI JAVNE RASPRAVE Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – “Manastir Kumanica”UE101/UEU101, čija realizacija se planira na kat. parceli br. 739/1, KO Zahumsko,opština Sjenica.

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “Manastir Kumanica” UE101/UEU101,na k.p.br.739/1,KO Zahumsko,opština Sjenica,nosioca projekta AD”Telekom Srbija”

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU ZA PROJEKAT IZGRADNJA MAGACINSKOG OBJEKTA NA K.P. 942, KO VAPA

Godina 2017.

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

OBAVEŠTENJE DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT-IZGRADNJA PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA K. P. 96/1, KO UGAO, OPŠTINA SJENICA nosioca projekta A.L.K.-N.B. Pešter, Karajukića Bunari

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA–IZGRADNJE PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA KP.BR.96/1, KO UGAO NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA FABRIKA BETONA

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 5“

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 2“-NP37/NPU37/NPL37

Studija o proceni uticaja  za projekat  bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” na K.P. br. 1173/6, K.O Sjenica u naseljenom mestu Sjenica, nosicoa projekta “Telenor” D.O.O Novi Beograd

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “FABRIKA BETONA” NA K. P. BR. 1322, 1323 i 1324, K.O Duga Poljana, opština Sjenica, nosioca projekta “AMAR COMPANY” DOO, Duga Poljana, Sjenica

Obaveštenje o javnom uvidu,prezentaciji i sednici javne rasprave za AMAR COMPANY D.O.O.”

Obaveštenje o uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za projekat “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za “FABRIKU BETONA”nosioca projekta AMAR COMPANY

Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za AD “Telekom Srbija”

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Godina 2016.

Izveštaj rada inspektora za zaštitu životne sredine u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 7
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 25
Broj predmeta prenetih u 2017.god 2
Broj podnetih prekiršajnih prijava 0

Inspektor
Kurtanovic Azra dipl. biolog

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 13.08.2016

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 05.08.2016

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 22.07.2016

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice “SJENICA 4”, nosioca projekta Telenor Common Operation, Ogranak Beograd

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za AD”Telekom Srbija”