E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

PLAN DETALJNE REGULACIJE 9 ZA BLOK 2.5.

Rani javni uvid i Plan detaljne regulacije 9 za blok 2.5.

Opštinska uprava opštine Sjenica, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl.37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.32/19),

oglašava

RANI JAVNI UVID 

PLAN DETALJNE REGULACIJE 9 ZA BLOK 2.5.

Rani javni uvid trajaće 15 dana, od 09.12.2019.god. zaključno sa 23.12.2019,.god. Materijal za rani javni uvid, biće izložen u zgradi Opštinske uprave Sjenica, u holu opštine Sjenica u prizemlju i Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine (kancelarija br. 25), kao i na internet strani Opštine Sjenica (www.sjenica.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal za rani javni uvid, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine – kancelarija broj 25

pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija radnim danima od 11.00 do 14.00 časova,

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da dostave mišljenja na izloženi materijal za rani javni uvid.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Sjenica, Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, 36310 Sjenica, ul. Kralja Petra I br. 1, lično na pisarnici ili poštom, kao i putem elektronske pošte pdr@sjenica.rs zaključno sa 23.12.2019.god.

Po završenom ranom javnom uvidu, Opštinska uprava opštine Sjenica, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Sjenica.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade mogu uticati na planska rešenja.