E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odeljenje za inspekcijske poslove

Nadležnosti odeljenja

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i nad primenom drugihpropisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojise odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata visokogradnje,niskogradnja i drugih objekata, kao i na izvođenje pojedinih građevinskihradova na tim objektima i građenje objekata na propisan način; praftenje stanja, predlaganje mera i nadzornad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama,zaštiti od nejonizujuftih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke,postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnusredinu; donošenje rešenja i nalaganje mera u oblasti zaštite životne sredine ipraftenje njihovog sprovođenja; praftenje stanja, predlaganja mera iinspekcijski nadzor nad zakonitošftu rada pravnih lica koje obavljaju komunalnudelatnost i inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzetnika i građana upogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor u oblastiuređivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, nadzor naduređenjem Opštine, javnih zelenih površina, funkcionisanjem javne rasvete,snabdevanja naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanja električnom i toplotnom energijom, iznošenjemi deponovanje smefta, sahranjivanjem, održavanjem grobalja, rada kafilerija;nadzor nad vršenjem dimničarskih usluga; nadzor nad obavljanjem delatnostipijaca; nadzor nad održavanjem čistofte javnih površina, nad raskopavanjemulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praftenjestanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugihpropisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih inekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima sereguliše saobraftaj; nadzor nad vršenjem istovara i utovara robe iz motornihvozila; praftenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nadzakonitiošftu u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevozaputnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za  sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksiprevoza; praftenje stanja, predlaganje mera  i  inspekcijskog nadzora  nad  radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog isrednjeg obrazovanja; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokrugaOpštinske uprave; vođenje potrebnih evidencija; saradnju sa drugim organima iorganizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanjapomofti i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u ciljuefikasnijeg obavljanja poslova; pružanje stručne pomofti, pripremudokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite ispasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavajuelementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite ispasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanjemera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda;organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite ispasavanja koji bi objedinili  sve  preventivne i operativne mere zaštite životai imovine građana; preduzimanje mera i praftenje realizacije mera iz planovaodbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanjapreventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalihelementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih iadministrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije ijedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanjeodbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opštine.Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Rukovodilac odeljenja: Azra Kurtanović
e-pošta: azra.kurtanovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 56

Dokumenta i propisi

Zaštita životne sredine

Zahtevi

Kontrolne liste

*  *  *

Godina 2024.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

Godina 2017.

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

OBAVEŠTENJE DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT-IZGRADNJA PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA K. P. 96/1, KO UGAO, OPŠTINA SJENICA nosioca projekta A.L.K.-N.B. Pešter, Karajukića Bunari

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA–IZGRADNJE PUMPNE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA KP.BR.96/1, KO UGAO NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA FABRIKA BETONA

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 5“

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI О PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SJENICA 2“-NP37/NPU37/NPL37

Studija o proceni uticaja  za projekat  bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” na K.P. br. 1173/6, K.O Sjenica u naseljenom mestu Sjenica, nosicoa projekta “Telenor” D.O.O Novi Beograd

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat “FABRIKA BETONA” NA K. P. BR. 1322, 1323 i 1324, K.O Duga Poljana, opština Sjenica, nosioca projekta “AMAR COMPANY” DOO, Duga Poljana, Sjenica

Obaveštenje o javnom uvidu,prezentaciji i sednici javne rasprave za AMAR COMPANY D.O.O.”

Obaveštenje o uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za projekat “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za “FABRIKU BETONA”nosioca projekta AMAR COMPANY

Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i sednici javne rasprave za AD “Telekom Srbija”

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije “Sjenica 5” nosioca projekta “Telenor” d.o.o.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Godina 2016.

Izveštaj rada inspektora za zaštitu životne sredine u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 7
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 25
Broj predmeta prenetih u 2017.god 2
Broj podnetih prekiršajnih prijava 0

Inspektor
Kurtanovic Azra dipl. biolog

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 13.08.2016

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 05.08.2016

Obaveštenje za javnost – Procena uticaja na životnu sredinu Telenor od 22.07.2016

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice “SJENICA 4”, nosioca projekta Telenor Common Operation, Ogranak Beograd

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za AD”Telekom Srbija”

Građevinska inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2024.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

Plan rada Građevinske inspekcije za 2018. godinu

Godina 2017.

Godišnji izveštaj o radi i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcija za 2017. godinu

Godina 2016.

Izveštaj rada građevinske inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 14
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 37
Broj predmeta prenetih u 2017.god 10
Broj podnetih krivičnih prijava 0
Broj popisanih bespravno izgradjenih objekata 705

Inspektor
Kamberović Nermin dipl. inž. građ.

*  *  *

Zakonom o planiranju i izgradnji, Član 171, stav 2 propisano je da organ nadležan za poslove građevinske inspekcije, sačinjava Program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo rušenje. Program uklanjanja objekata je akt koji sadrži: plan uklanjanja objekata, operativni plan i predračunske troškove.

Plan uklanjanja objekata je dio Programa koji sadrži popis objekata čije uklanjanje je planirano. Plan sadrzi sljedece podatke: redni broj, broj rješenja koje se izvršava, datum pokretanja upravnog postupka, podatke o izvršeniku, adresu na kojoj se objekat nalazi, katastarsku parcelu i katastarsku opštinu u kojoj se objekat nalazi i kratak opis objekta.

U skladu sa pomenutim, plan za uklanjanje objekata možete pogledati ispod:

PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC OKTOBAR 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC SEPTEMBAR 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC AVGUST 2016.
PLAN UKLANJANJA OBJKEKATA ZA MESEC JUL 2016.

Komunalna inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2024.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

Izveštaj o radu za 2018. godinu

Plan i program inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

Godina 2017.

Izveštaj o radu komunalnog inspektora za 2017. godinu

Izveštaj rada komunalne inspekcije u brojkama – za 2017. godinu

Ukupno rešeno predmeta 142
Po zatevu stranke 43
Pokrenuto po službenoj dužnosti 99
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka 23
Dozvola za izvršenje rešenja 0

Godina 2016.

Izveštaj rada komunalne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Ukupno rešeno predmeta 32
Po zatevu stranke 182
Pokrenuto po službenoj dužnosti 150
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka 6
Dozvola za izvršenje rešenja 36

Saobraćajna inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu

Godina 2019.

Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Godina 2018.

Godišnji izveštaj o radu saobraćajne inspekcije opštine Sjenica za 2018. godinu

Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

Godina 2017.

Izveštaj o radu Saobraćajne inspekcije opštine Sjenica za 2017. godinu

Godina 2016.

kontolne liste

Turistička inspekcija

Kontrolne liste

***

Godina 2024.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

IZVEŠTAJ O POVERENIM POSLOVIMA
Izvršene kontrole ovlašćenih turističkih inspektora u 2018. godini

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU OVLAŠĆENIH TURISTIČKIH INSPEKTORA – 2018

GODIŠNJI PLAN RADA TURISTIČKOG INSPEKTORA ZA 2018. GODINU

Godina 2017.

IZVEŠTAJ O POVREMENIM POSLOVIMA

Izvršene kontrole ovlašćenih turističkih inspektora u 2017. godini

Prosvetna inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2024.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2021.

Godina 2020.

Godina 2019.

Plan rada za 2019/2020. godinu

Godina 2018.

Izveštaj o radu za 2018. godinu

Plan inspekcijskog nadzora od 01.09.2017. do 01.09.2018. godine

Godina 2017.

Izveštavanje za period od 01.01.2017 – 31.12.2017. godine

Godina 2016.

Izveštaj rada prosvetne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Ukupan broj za 2016. god. Planirano Realizovano
Redovan nadzor 22 22
Vanredni nadzor 15 23
Kontrolni nadzori 7 7
Dopunski nadzor 1 1
Pritužbe na rad inspektora    
Podnete  prijave drugom nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup    
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka    

Prosvetni inspektor,
Mehdija Bibić