E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Dokumenta i propisi

STATUT OPŠTINE SJENICA

KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA I OPŠTINSKOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2018. GODINU

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA  OPŠTINE SJENICA

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN

INFORMATOR – AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM OSNOVIH AKADEMSKIH STUDIJA  AGRONOMIJA I PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

FLAJER – AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM OSNOVIH AKADEMSKIH STUDIJA  AGRONOMIJA I PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

OVLAĆENJE O ZAKONJENJU

POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Sjenica za 2017. godinu

Etički kodeks interne revizije

Strateški plan rada interne revizije opštine sjenica za period 2019-2021. godine

Povelja interne revizije

* * *

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA

ODLUKA O OSNIVANJU INTERNE REVIZIJE OPŠTINE SJENICA

ODLUKU O IZGRADNJI OBJEKTA ZAJEDNIČKIM ULAGANJEM

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

ODLUKA O ODOBRENJU FINANSIRANJA GODIŠNJIH PROGRAMA SPORTSKIH UDRUŽENJA

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OPŠTINI /GRADU SJENICA

ODLUKA O ODOBRENJU FINANSIRANJA GODIŠNJIH PROGRAMA SPORTSKIH UDRUŽENJA

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA

* * *

REŠENJE O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA

REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SJENICA

REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA “SJENICA”

REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA

* * *

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I  ZDRAVLJU NA RADU  OPŠTE ODREDBE

PRAVILNIK O OCENJIVANJU ZAPOSLENIH U OU SJENICA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OKVIRU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA

PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI  

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ZA OPSTINU SJENICA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SJENICA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI SJENICA

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME I DOSTAVLJANJA MATERIJALA PREDSEDNIKU I SKUPŠTINI OPŠTINE SJENICA

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO – KOMUNIKACIONOG SISTEMA OPŠTINE SJENICA

* * *

Zaključak o pokretanju postupka za urvrđivanje pravnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa u predmetu upisa državljanstva lica Gulen (Serdar) Armin

Zaključak o pokretanju postupka za urvrđivanje pravnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa u predmetu upisa državljanstva lica Gurdal (Yasemin) Murat

Zaključak o pokretanju postupka za urvrđivanje pravnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa u predmetu upisa državljanstva lica Guler (Serdar) Armin

Zaključak o pokretanju postupka za urvrđivanje pravnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa u predmetu upisa državljanstva lica Sunter (Esat) Ergun

Zaključak o pokretanju postupka za urvrđivanje pravnog činjeničnog stanja i zaštite javnog interesa u predmetu upisa državljanstva lica Uresin (Džafer) Melikentur

* * *

Odluka o obrascima za sprovodjenje pojedinih izbornih  radnji u postupku izbora odbornika Skupštine opštine Sjenica

Poslovnik o radu Izborne komisije opstine Sjenica

Ob S1 izborna lista – BOS

Ob S2 ovlascenje da se podnese izborna lista – BOS

Ob S3 saglasnost nosioca izborne liste – BOS

Ob S4 izjava o prihvatanju kandidature – BOS

Ob S5 – spisak biraca koji podrzavaju izbornu listu

Ob S6 izjava biraca – BOS